Adatvédelmi szabályzat

1. adatvédelem áttekintés
Általános információk
Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, tekintse meg az e szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon
Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a weboldal impresszumában találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?
Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával számítógépes rendszereink gyűjtenek, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. az Ön internetböngészője, operációs rendszere vagy az oldal megjelenésének időpontja). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?
Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Egyéb adatok felhasználhatók az Ön felhasználói magatartásának elemzésére.

Milyen jogai vannak az adatai felett?
Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha Ön hozzájárulását adta az adatok feldolgozásához, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Bizonyos körülmények között joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását is. Ezenkívül joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen.

Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök
A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásai statisztikailag elemezhetőek. Ez főként sütikkel és úgynevezett elemzőprogramokkal történik.

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban részletes információkat talál ezekről az elemzési programokról.

2 Hosting és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)
Külső tárhely
Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hosztoló) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, metaadatok és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, honlapelérések és egyéb, a honlapon keresztül generált adatok.

A tárhelyszolgáltatót a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából használjuk (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

A tárhelyszolgáltatónk csak a szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli az Ön adatait, és az adatokkal kapcsolatban követi az utasításainkat.

Megbízásos feldolgozásra vonatkozó szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő feldolgozás biztosítása érdekében a tárhelyszolgáltatónkkal szerződést kötöttünk a megbízásos feldolgozásra.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk
Adatvédelem
Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Az Ön személyes adatait bizalmasan és az adatvédelmi jogszabályoknak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az Adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

Megjegyzés az illetékes hivatalról.
A weboldal adatkezelője itt található.

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek vagy hasonlók) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása
Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez elegendő a velünk folytatott informális e-mail kommunikáció. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (DSGVO 21. cikk).
HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA MEGTALÁLHATÓ EBBEN AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN. HA ÖN TILTAKOZIK, LEÁLLÍTJUK A SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE, GYAKORLÁSA VAGY VÉDELME CÉLJÁBÓL TÖRTÉNIK (A DSGVO 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI CÉLOKRA (A NÉMET ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. SZAKASZÁNAK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga
A GDPR megsértése esetén az érintetteknek jogukban áll a felügyeleti hatósághoz fordulni, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslati jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban az Ön vagy egy harmadik fél rendelkezésére bocsássuk. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, akkor ez csak olyan mértékben történik meg, amennyire ez technikailag lehetséges.

SSL vagy TLS titkosítás
Biztonsági okokból és az érzékeny tartalmak, például az Ön mint webhely üzemeltetője által nekünk küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolat felismerhető a böngésző címsorának “http://”-ról “https://”-re történő változása és a böngésző sorában lévő lakat szimbólum alapján.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem tudják elolvasni.

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a weboldalon
Ha egy költségszerződés megkötését követően az Ön fizetési adatait (pl. a számlaszámot beszedési megbízás esetén) kötelező továbbítani nekünk, ezek az adatok a fizetés feldolgozásához szükségesek.

A szokásos fizetési módokon (Visa/MasterCard, beszedési megbízás) keresztül történő fizetési tranzakciók kizárólag SSL vagy TLS titkosított kapcsolaton keresztül történnek. A titkosított kapcsolat felismerhető a böngésző címsorának “http://”-ról “https://”-re történő változása és a böngésző sorában lévő lakat szimbólum alapján.

A titkosított kommunikációval az Ön által nekünk továbbított fizetési adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés
Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről, címzettjéről és az adatkezelés céljáról, valamint adott esetben az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jogáról. Ezzel és a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban megadott címen. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

Ha Ön vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartama alatt Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van ahhoz, hogy törlés helyett kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
Ha Ön a DSGVO 21. § (1) bekezdésének megfelelően kifogást nyújtott be, akkor az Ön és a mi érdekeink közötti mérlegelést kell elvégezni. Mindaddig, amíg nem állapították meg, hogy melyik érdekek élveznek elsőbbséget, Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat – a tárolás mellett – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam lényeges közérdekéből lehet feldolgozni.

Marketing e-mailekkel szembeni tiltakozás
Tiltakozunk az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatoknak a nem kifejezetten kért reklám- és tájékoztató anyagok küldésére történő felhasználása ellen. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek a rekláminformációk kéretlen küldése esetén, pl. spam levelek formájában.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon
Kekszek
Internetes oldalaink úgynevezett “sütiket” használnak. A sütik kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végberendezésében. Ezeket a sütiket ideiglenesen a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. A tartós sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngészője automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásait igénybe vegyük (pl. sütik a fizetési szolgáltatások feldolgozásához).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel a weboldal egyes funkciói nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütiket a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámok megjelenítésére használnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához (szükséges sütik) vagy bizonyos, az Ön által kívánt funkciók (funkcionális sütik, pl. a kosár funkcióhoz) biztosításához vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a weboldal látogatottságának mérésére szolgáló sütik) szükséges sütiket a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalap van megadva. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Ha a cookie-k tárolásához hozzájárulást kértek, a szóban forgó cookie-k tárolása kizárólag ezen a hozzájáruláson alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztatva legyen a sütik telepítéséről, és csak egyedi esetekben engedélyezze azokat, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekre vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha letiltja a sütiket, a weboldal működése korlátozott lehet.

Ha a sütiket harmadik fél által vagy elemzési célokra használják, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén kérjük a hozzájárulását.

Szerver naplófájlok
Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők

böngésző típusa és verziója
Használt operációs rendszer
Referrer URL
A hozzáférő számítógép gazdaneve
A kiszolgálói kérés időpontja
IP-cím
Ezeket az adatokat nem vonják össze más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a DSGVO 6. § (1) bekezdés f) pontján alapul. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása, amihez a szervernaplófájlokat rögzíteni kell.

Kapcsolatfelvételi űrlap
Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából, valamint utólagos kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. § (1) bekezdés b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha azt kérte.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, amíg Ön vissza nem vonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

Érdeklődés e-mailben, telefonon vagy faxon
Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az abból származó összes személyes adatot (név, megkeresés), a kérése feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. § (1) f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. § (1) a) pont) alapul, ha azt kérték.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, amíg vissza nem vonjuk az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. a kérése feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a jogszabályban előírt megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

Regisztráció ezen a weboldalon
Ezen a weboldalon regisztrálhat, ha további funkciókat szeretne használni. Az Ön által e célból megadott adatokat kizárólag az Ön által regisztrált konkrét ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételéhez használjuk fel. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben elutasítjuk a regisztrációt.

Fontos változások esetén, például az ajánlat terjedelmében vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztráció során megadott e-mail címen keresztül tájékoztatjuk Önt.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációval létrehozott felhasználói kapcsolat megvalósítása és szükség esetén további szerződések kezdeményezése céljából dolgozzuk fel (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

A regisztráció során gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön regisztrált ezen a weboldalon, majd ezt követően töröljük. A jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

5 Közösségi média
Közösségi média bővítmények Shariffal
A weboldalon közösségi média pluginokat (pl. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr) használunk.

A bővítményeket általában a közösségi hálózatok logóiról ismerheti fel. A weboldalon az adatvédelem biztosítása érdekében ezeket a bővítményeket csak az úgynevezett “Shariff” megoldással együtt használjuk. Ez az alkalmazás megakadályozza, hogy a weboldalra integrált bővítmények adatokat továbbítsanak az adott szolgáltatónak, amikor Ön először lép be az oldalra.

Csak akkor jön létre közvetlen kapcsolat a szolgáltató szerverével, ha a kapcsolódó gombra kattintva aktiválja az adott bővítményt (hozzájárulás). Amint aktiválja a bővítményt, az adott szolgáltató megkapja az információt, hogy Ön meglátogatta ezt a weboldalt az IP-címével együtt. Ha Ön egyidejűleg be van jelentkezve a közösségi média fiókjába (pl. Facebook), az adott szolgáltató a weboldalon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához rendelheti.

A bővítmény aktiválása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében hozzájárulásnak minősül. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

Facebook pluginek (“Tetszik” és “Megosztás” gomb)
A Facebook közösségi hálózat pluginjai integrálva vannak ebbe a weboldalba. A szolgáltatás szolgáltatója a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

A Facebook pluginokat a Facebook logóról vagy a “Tetszik” gombról ismerheti fel ezen a weboldalon. A Facebook bővítmények áttekintését itt találja: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, a plugin segítségével közvetlen kapcsolat jön létre a böngészője és a Facebook szervere között. Ily módon a Facebook az IP-címével együtt megkapja az információt arról, hogy Ön meglátogatta ezt a weboldalt. Ha a Facebook “Tetszik” gombra kattint, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor a weboldal tartalmát összekapcsolhatja a Facebook-profiljával. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy a weboldalon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához kapcsolja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatóinak, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és azok Facebook általi felhasználásáról. Erről bővebb információt a Facebook adatvédelmi szabályzatában talál: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook ne tudja összekapcsolni a weboldalon tett látogatását a Facebook felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.

A Facebook bővítmények használata a DSGVO 6. § (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy a közösségi médiában a lehető legnagyobb láthatóságot biztosítsa. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Instagram plugin
Az Instagram szolgáltatás funkciói beépülnek ebbe a weboldalba. Ezeket a funkciókat az Instagram Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) biztosítja.

Ha be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, akkor az Instagram gombra kattintva összekapcsolhatja a weboldal tartalmát az Instagram-profiljával. Ez lehetővé teszi az Instagram számára, hogy a weboldalon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához kapcsolja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatóinak, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és azok Instagram általi felhasználásáról.

Az adatok tárolása és elemzése a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy a közösségi médiában a lehető legnagyobb láthatóságot biztosítsa. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

További információk az Instagram adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest plugin
Ezen a weboldalon a Pinterest közösségi hálózat közösségi pluginjait használjuk, amelyet a Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”) üzemeltet.

Amikor egy ilyen bővítményt tartalmazó oldalt hív meg, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Pinterest szervereivel. A plugin továbbítja a regisztrációs adatokat a Pinterest USA-ban található szerverére. Ezek a naplóadatok tartalmazhatják az Ön IP-címét, a meglátogatott, Pinterest funkciókat is tartalmazó weboldalak címét, a böngésző típusát és beállításait, a kérés dátumát és időpontját, a Pinterest és a sütik használatának módját.

Az adatok tárolása és elemzése a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy a közösségi médiában a lehető legnagyobb láthatóságot biztosítsa. Amennyiben a megfelelő hozzájárulást kérték, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatok Pinterest általi céljáról, terjedelméről és további feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól és a magánélet védelmére vonatkozó lehetőségekről a Pinterest adatvédelmi tájékoztatójában találhat további információkat: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. analitikai és hirdetési eszközök
Google Analytics
Ez a weboldal a Google Analytics webanalitikai szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics úgynevezett “sütiket” használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

A Google Analytics cookie-k tárolása és ezen elemző eszköz használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói magatartás elemzése a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. a sütik tárolásához való hozzájárulás), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

IP anonimizálás

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti, mielőtt azt az Egyesült Államokba továbbítja. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére, ahol lerövidítik. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal üzemeltetője számára a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

Böngésző plug-in

A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja a sütik használatát, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal teljes funkcionalitását. Ezen túlmenően a cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét is) Google általi gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja a következő linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tiltakozás az adatgyűjtés ellen

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön Önről. Egy opt-out cookie kerül beállításra, amely megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a weboldal jövőbeli látogatásai során: A Google Analytics kikapcsolása.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi szabályzatát: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Megrendelés feldolgozása

A Google-lal megbízás-feldolgozási megállapodást kötöttünk, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Tárolási időszak

A Google által felhasználói és eseményszinten tárolt, cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (pl. felhasználói azonosító) vagy hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick cookie-k, Android hirdetési azonosító) kapcsolódó adatokat 14 hónap után anonimizáljuk vagy töröljük. Részletek a következő linken találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense
Ez a weboldal a Google AdSense, egy hirdetésintegrációs szolgáltatást használ. A szolgáltató a Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google AdSense “sütiket” használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, és amelyek segítenek a weboldalnak elemezni, hogyan használják a felhasználók az oldalt. A Google AdSense úgynevezett webjelzőket (láthatatlan grafikákat) is használ. Ezeken a webjelzőkön keresztül olyan információk elemezhetők, mint például az oldalak látogatottsága.

A cookie-k és webjelzők által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) és a hirdetési formátumok megjelenítését a Google az Egyesült Államokban található szervereken továbbítja és tárolja. Ezeket az információkat a Google továbbíthatja a Google szerződéses partnereinek. A Google azonban nem egyesíti az Ön IP-címét az Ön által tárolt egyéb adatokkal.

Az AdSense sütik tárolása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, hogy optimalizálja mind webes kínálatát, mind reklámjait.

A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja a sütik használatát, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal teljes funkcionalitását. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google a fentiekben meghatározott módon és célokra feldolgozza az Önre vonatkozó adatokat.

Google Analytics Remarketing
Ez a weboldal a Google Analytics Remarketing funkcióit használja a Google Ads és a Google DoubleClick keresztfunkciókkal együtt. A szolgáltató a Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Ez a funkció lehetővé teszi a Google Analytics Remarketing segítségével létrehozott hirdetési célcsoportok összekapcsolását a Google Ads és a Google DoubleClick keresztmetszeti funkcióival. Ily módon az Önre szabott, személyre szabott, érdeklődés-alapú reklámüzenetek, amelyeket az Ön korábbi használata és böngészési szokásai alapján az egyik végberendezésen (pl. mobiltelefonon) az Ön egy másik végberendezésén (pl. táblagépen vagy számítógépen) is megjeleníthetők.

Ha Ön beleegyezését adta, a Google e célból összekapcsolja az Ön webes és alkalmazásböngészési előzményeit a Google-fiókjával. Ez lehetővé teszi, hogy ugyanazok a személyre szabott reklámüzenetek jelenjenek meg minden olyan eszközön, ahol Ön bejelentkezett a Google-fiókjával.

E funkció támogatása érdekében a Google Analytics Google-hitelesített felhasználói azonosítókat gyűjt, amelyeket ideiglenesen összekapcsolunk a Google Analytics-adatainkkal, hogy meghatározzuk és létrehozzuk a célcsoportokat a készülékközi hirdetések célzásához.

A személyre szabott reklámok kikapcsolásával véglegesen lemondhat az eszközök közötti remarketingről/megcélzásról; kövesse ezt a linket: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A Google-fiókjában gyűjtött adatok összesítése kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet a Google-nál adhat meg vagy vonhat vissza (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az olyan adatgyűjtési folyamatok esetében, amelyek nem kerülnek beolvasztásra az Ön Google-fiókjába (pl. mert Ön nem rendelkezik Google-fiókkal, vagy tiltakozott az egyesítés ellen), az adatgyűjtés a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A jogos érdek abból a tényből fakad, hogy a weboldal üzemeltetőjének érdeke a weboldal látogatóinak anonim elemzése reklámcélokból.

További információk és adatvédelmi rendelkezések a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google hirdetések és Google konverziókövetés
Ez a weboldal Google hirdetéseket használ. A Google Ads a Google Ireland Limited (“Google”) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) online hirdetési programja.

A Google Ads részeként úgynevezett konverziókövetést használunk. Amikor Ön a Google által elhelyezett hirdetésre kattint, a rendszer egy cookie-t állít be a konverziókövetés céljából. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngésző tárol a felhasználó számítógépén. Ezek a sütik 30 nap után érvényüket vesztik, és nem használják fel a felhasználó személyes azonosítására. Ha a felhasználó meglátogatja a weboldal bizonyos oldalait, és a cookie még nem járt le, a Google és mi felismerhetjük, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre, és átirányították erre az oldalra.

Minden Google Ads ügyfél más-más cookie-t kap. A Google Ads ügyfeleinek weboldalain nem lehet nyomon követni a sütiket. A konverziós süti által kapott információkat a konverziós statisztikák készítésére használják a Google Ads azon ügyfelei számára, akik hozzájárultak a konverziókövetéshez. Az ügyfelek ismerik azoknak a felhasználóknak a számát, akik a hirdetésükre kattintottak, és egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra irányították őket. Ugyanakkor nem kapnak olyan információt, amely a felhasználók személyes azonosítására használható. Ha nem kíván részt venni a nyomon követésben, akkor a Google konverziókövető cookie-jának egyszerű kikapcsolásával tiltakozhat a Google általi felhasználás ellen az internetes böngészője felhasználói beállításai között. Ezután nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

A “konverziós sütik” tárolása és e nyomkövető eszköz használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói magatartás elemzése a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. a sütik tárolásához való hozzájárulás), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google hirdetésekről és a Google konverziókövetésről további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztatva legyen a sütik telepítéséről, és csak egyedi esetekben engedélyezze azokat, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekre vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha letiltja a sütiket, a weboldal működése korlátozott lehet.

7. HÍRLEVÉL
Hírlevél részletek
Ha szeretné megkapni a weboldalon található hírlevelet, kérjük, adja meg az e-mail címét, valamint olyan adatokat, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa és beleegyezik-e a hírlevél fogadásába. További adatok gyűjtésére nem, vagy csak önkéntes alapon kerül sor. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevélre való feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatok tárolásához, az e-mail címhez és a hírlevél küldéséhez történő felhasználásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található “leiratkozás” link segítségével. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A hírlevél küldéséhez megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tárolja, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás után törlésre kerülnek a hírlevél-elosztó listáról. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután leiratkozott a hírlevél-listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezéseket. A feketelista adatait csak erre a célra használják fel, és nem vonják össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás időben nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei felülmúlják jogos érdekeinket.

8. bővítmények és eszközök
YouTube kiterjesztett adatvédelemmel
Ez a weboldal integrálja a YouTube videóit. Az oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód azt jelenti, hogy a YouTube nem tárol semmilyen információt a weboldal látogatóiról a videó megtekintése előtt. A YouTube partnerei számára történő adattovábbítás azonban nem feltétlenül esik a kiterjesztett adatvédelmi mód hatálya alá. Így a YouTube kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózatával, függetlenül attól, hogy Ön megnézi-e a videót.

Amint elindít egy YouTube-videót ezen a weboldalon, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez azt jelenti a YouTube szerver számára, hogy mely oldalainkat látogatta meg. Ha Ön bejelentkezett a YouTube-fiókjába, akkor engedélyezi a YouTube számára, hogy az Ön szörfözési szokásait közvetlenül az Ön személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

Ezenkívül a YouTube több sütit is elmenthet a végberendezésén, miután elindított egy videót. Ezeknek a sütiknek a segítségével a YouTube információkat kaphat a weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között a videostatisztikák összeállítására, a felhasználói élmény javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használjuk. A sütik az Ön eszközén maradnak, amíg Ön nem törli őket.

Szükség esetén a YouTube-videó elindítása után további adatfeldolgozási folyamatok indulhatnak el, amelyekre nincs ráhatásunk.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatása céljából használjuk. Ez a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül. Amennyiben a megfelelő hozzájárulást kérték, a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelemmel kapcsolatos további információ az adatvédelmi szabályzatban található: https://policies.google.com/privacy?hl=de.